Copyright @NukeViet

Chiến lược phát triển 2022 - 2025

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định Số …./QĐ-VTNGDM, ngày …/…./2022 của Viện trưởng)


PHẦN THỨ NHẤT

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1.1 Sứ mệnh

Viện đi tiên phong trong phổ biến kiến thức và phát triển Tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resource – OER); thu hút nhân tài và nguồn lực từ xã hội phụng sự sự nghiệp phát triển giáo dục bền vững của nước nhà. Viện là một trung tâm nghiên cứu hàng đầu, đề xuất xây dựng đường lối, chính sách và tư vấn giải pháp phát triển Tài nguyên giáo dục mở của đất nước, cũng như các tổ chức giáo dục cơ sở.

1.2 Tầm nhìn

Hướng tới trở thành Viện nghiên cứu, đào tạo và phát triển Tài nguyên giáo dục mở uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Là thành viên tích cực, có trách nhiệm và uy tín của Việt Nam trong Tổ chức Đối tác dữ liệu mở Châu Á (Asia Open Data Partnership - AODP).

1.3 Giá trị cốt lõi :

Công bằng – Trách nhiệm - Chia sẻ
  • Công bằng: Tôn trọng sự trung thực, công bằng, minh bạch trong tất cả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu về Tài nguyên giáo dục mở cũng như Giáo dục mở nhằm đáp ứng học tập cho mọi đối tượng.
  • Trách nhiệm: Suy nghĩ và hành động với tinh thần trách nhiệm cao, hết mình vì lợi ích của người học; lợi ích của mỗi cá nhân gắn liền với sự phát triển của Viện. 
  • Chia sẻ: Sẵn sàng hợp tác, chia sẻ nguồn lực tài nguyên giáo dục trong cộng đồng, coi sự chia sẻ nguồn lực này là động lực phát triển của mỗi cá nhân, tập thể Viện và của cả cộng đồng xã hội.

1.4 Triết lý giáo dục mở

Kho tàng tri thức là của chung nhân loại, tích lũy được qua nhiều thế hệ, mọi người đều có quyền thừa hưởng. Tiếp cận, sáng tạo và chia sẻ nguồn tri thức này giúp mỗi người tự hoàn thiện chính bản thân và thúc đẩy cộng đồng xã hội phát triển.

1.5. Định vị Viện nghiên cứu, đào tạo và phát triển tài nguyên giáo dục mở:

Viện nghiên cứu, đào tạo và phát triển tài nguyên giáo dục mở là một tổ chức đầu tiên ở Việt nam với quy mô cấp Viện, có chức năng và nhiệm vụ hoạt động chuyên về Tài nguyên giáo dục mở và Giáo dục mở.
 


PHẦN THỨ HAI

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

2.1.    Mục đích và mục tiêu

Viện nghiên cứu, đào tạo và phát triển Tài nguyên giáo dục mở là tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp, hoạt động phi lợi nhuận, trực thuộc Hiệp hội các trường Đại Học, Cao Đẳng Việt Nam. 
Viện thực hiện nghiên cứu TNGDM theo các quy chuẩn Quốc tế và quy định của Nhà Nước Việt Nam về giáo dục, nhằm đưa TNGDM vào áp dụng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam, phát triển môi trường tiếp cận công bằng trong Giáo dục và học tập suốt đời cho mọi đối tượng người dân, góp phần đổi mới giáo dục và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.
Năm 2025, phấn đấu mở được các văn phòng đại diện của Viện ở miền Trung và miền Nam; 80% các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam được đào tạo về khai thác và sử dụng Tài nguyên giáo dục mở, 10% các trường đưa mô hình áp dụng Tài nguyên giáo dục mở vào chương trình đào tạo chính thức của trường.

2.2.    Tiến độ thực hiện

2.2.1.     Giai đoạn I (từ 9/2022 đến 3/2023): Thiết lập hoạt động ban đầu.

a)    Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện và quy chế hoạt động của Viện.
b)    Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện để Viện hoạt động:

  • Trụ sở văn phòng Viện
  • Trang thiết bị làm việc
  • Đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ thương hiệu, sản phẩm
  • Biên soạn, xuất bản giáo trình, phần mềm đào tạo, tài liệu, sách và các sản phẩm liên quan
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của Viện cho từng năm tiếp theo... .

c)    Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội về Tài nguyên giáo dục mở.
d)    Xây dựng, quảng bá, định vị thương hiệu Viện và kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ Viện.
e)    Mở lớp đào tạo khai thác Tài nguyên giáo dục mở tại các cơ sở Giáo dục, đào tạo Cao đẳng và Đại học.

2.2.2.    Giai đoạn 2 (Từ 4/2023 đến 9/2024): Triển khai và mở rộng các hoạt động.

f)    Tiếp tục đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên, nhân viên của Viện và tuyển chọn đội ngũ cộng tác viên giảng dạy, truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động của Viện.
g)    Mở rộng hoạt động đào tạo khai thác Tài nguyên giáo dục mở tới các cơ sở đào tạo nghề ....
h)    Triển khai các hoạt động nghiên cứu chính sách và mô hình phát triển Tài nguyên giáo dục mở ở các cơ sở Giáo dục, Đào tạo.
i)    Triển khai các hoạt động tư vấn phát triển TNGDM và kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển nguồn TNGDM.

2.2.3.    Giai đoạn 3 (từ 10/2024 đến 12/2025): Mở đại diện, hợp tác Quốc tế và các hoạt động xã hội khác.

j)    Thành lập các trung tâm đào tạo, nghiên cứu ở ba miền Bắc, Trung, Nam.
k)    Đào tạo chuyên sâu và chuyển giao công nghệ triển khai ứng dụng TNGDM tại các cơ sở.
l)    Mở rộng liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng TNGDM ở các trường Đại học trên thế giới, các tổ chức Quốc tế (UNESCO, CommonWealth of Learning ...) nhằm cập nhật tốt nhất kiến thức chuyên môn sâu về TNGDM trên thế giới.
m)     Mở mang và thực hiện các hoạt động từ thiện khác, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây